ASEAN ROOM

ASEAN ROOM หรือ "ห้องสมุดอาเซียน" เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่ม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในสังคมไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว รวม 8 แห่ง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558

ในปีงบประมาณ 2558 กรมอาเซียนจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศรวม 10 แห่ง โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในการดูแล และให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการเข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องสมุดนี้ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ การเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชน ทั้งนี้ "โครงการห้องสมุดอาเซียน" มีกำหนดการที่จะเดินทางไปจัดตั้งในอีกหลายจังหวัด

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็งความสำคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดทำห้องสมุดอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยห้องสมุดอาเซียนนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ การรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในอาเซียน ซึ่งห้องสมุดอาเซียนจะเปิดให้บริการแก่ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่อไป