Activities

ปีงบประมาณ 2557

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

อ.เมืองตราด จ.ตราด
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)

อ.แม่จัน จ.เชียงราย
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนสา

อ.เวียงสา จ.น่าน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ จ.กทม
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านต้นปรง

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘