Activities

ปีงบประมาณ 2559

การประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียน

วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคำสว่าง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บรรยากาศการเข้าใช้งาน
ห้องสมุดอาเซียน

โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

สถิติการเข้าใช้งาน
ห้องสมุดอาเซียน

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการใช้งาน
ห้องสมุดอาเซียน

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โรงเรียนควนโดนวิทยา

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล