สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 62

 
1. สถิติการใช้ห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ตั้งแต่เดือน พ.ค. 62 – เดือน ส.ค. 62 )
ที่ รายการ จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้บริการ (คน) จำนวนที่เข้าใช้บริการ (เปอร์เซ็นต์)
1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 521 352 67.51
2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 513 320 62.38
3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 528 515 97.54
4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 521 340 62.26
5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 498 380 76.31
6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 496 490 98.80
7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 250 85 74.60
รวม 3,327 2,482 74.60
2. ภาพบรรยากาศการใช้ห้องสมุด หรือภาพการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน
     
     
3. กิจกรรม “วันอาเซียน” หรือ “กิจกรรมอาเซียนภายในหรือภายนอกโรงเรียน”
     
     
4. การเยี่ยมชมห้องอาเซียนจากหน่วยงานต่างๆ
     
     
5. ข้อเสนอแนะและประโยชนที่ได้รับ

5.1 สามารถช่วยให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น
5.2 เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
5.3 ปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน
5.4 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.5 เสริมสร้างรากฐานที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.6 สร้างความตระหนักในฐานะสมาชิกอาเซียน
5.7 เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านต่างๆ


ข้อเสนอแนะ
- ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและดูแลห้องสมุดหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
- มีการเพิ่มเติมหนังสือและสื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
- มีการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศ์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
- มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- มีการติดตามผลและสำรวจความเสียหายของหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ