สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร

 
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562

เดือน

จำนวนการเข้าใช้

มกราคม

553 คน

กุมภาพันธ์

828 คน

มีนาคม

677 คน

เมษายน

181 คน

พฤษภาคม

452 คน

มิถุนายน

560 คน

รวม

3,251 คน

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุดอาเซียน ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562

เดือน

จำนวนการยืม

มกราคม

363 ครั้ง

กุมภาพันธ์

371 ครั้ง

มีนาคม

455 ครั้ง

เมษายน

156 ครั้ง

พฤษภาคม

267 ครั้ง

มิถุนายน

398 ครั้ง

รวม

2,210 ครั้ง

ภาพบรรยากาศและกิจกรรมในการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน