สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดอาเซียน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2562 - เดือนสิงหาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่

รายการ

จำนวนทั้งหมด

ยอดเข้าใช้ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์)

หมายเหตุ

1

ปฐมวัย

200

93.89%

 

2

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

425

73.52%

 

3

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

568

91.31%

 

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

75

93.75%

 

5

ชุมชนในท้องถิ่น

2225

14.83%

 

 

2. ภาพบรรยากาศการใช้งานห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
       
       
ภาพการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน โดยหน่วยงานภายนอกศึกษาดูงาน

 

ต้อนรับคณะกรรมการถอดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ โครงการยุวทูตความดี
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ณ ห้องสมุดอาเซียน )

 

   
   

3. กิจกรรม ”วันอาเซียน” หรือ กิจกรรม “อาเซียนภายในหรือภายนอกโรงเรียน”

 

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562

 

       
       

4. สมุดเยี่ยมชมห้องอาเซียนจากหน่วยงานต่างๆ

 

ต้อนรับคณะกรรมการถอดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
โครงการยุวฑูตความดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาเซียน

 

   
   


5. ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียนได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการเข้ามาใช้ห้องสมุดอาเซียน

นักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองอย่างอิสระและตามความสนใจ

ช่วยให้นักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดมีความทันสมัยอยู่เสมอ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและรู้จักรับผิดชอบในสิ่งของที่เป็นส่วนรวม