Activities

ปีงบประมาณ 2560

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดลำปาง


พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จังหวัดพัทลุง

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนปากพนัง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
จังหวัดพิจิตร

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี


วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
จังหวัดจันทบุรี

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ


วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จังหวัดบุรีรัมย์