โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ปีงบประมาณ 2562 ได้มีนโยบายการจัดส่งหนังสือเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ทั้งหมด 44 โรงเรียน ซึ่งทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าตรวจเยี่ยม และมอบหนังสือให้ โรงเรียนในโครงการฯ ทั้งหมด 44 โรงเรียน โดยมีภาพดังนี้

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 18

โรงเรียนบ้านส้มป่อย (รอดนุกูล) จ.มุกดาหาร