ติดตามบรรยากาศการใช้งานห้องสมุดอาเซียน

และกิจกรรมอาเซียนภายในโรงเรียน