พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 29 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้แก่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมเซียน นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นางสาวพนิดา สุภา หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง นายสุธี บุญญะธิติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และมีนายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดแห่งที่ 29 ภายใต้โครงการจัดสร้างห้องสมุดทั่วประเทศไทย ซึ่งกรมอาเซียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

           โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง

           ภายในงาน นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ ข้าราชการจากกรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

           กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบเพียงทุก 10 ปีเท่านั้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand