Event & Exhibitions

ปีงบประมาณ 2559

การประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียน

วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคำสว่าง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โรงเรียนควนโดนวิทยา

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล