พิธีส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จังหวัดลำพูน วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 33 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเทศในประชาคมอาเซียน มีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายอำเภอลี้ , ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี โอกาสนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ด้วย