พิธีส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 36 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร , นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน , ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 ร่วมทำพิธีเปิด