พิธีส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร๙ จังหวัดระยอง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร๙ จ.ระยอง เป็นโรงเรียนลำดับที่ 40 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ