กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
อาจารย์ และ บรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร          เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ภายใต้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน” ซึ่งกรมอาเซียนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบัน กรมอาเซียนได้มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับ 44 โรงเรียนใน 44 จังหวัดแล้ว

           การสัมมนาในครั้งนี้มีคณะอาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียนกว่า 180 คน จาก 44 โรงเรียน เข้าร่วม โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน ที่กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะฯ ได้เรียนรู้แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การบริหารจัดการห้องสมุด วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย
ทั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนห้องสมุดอาเซียนยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนในการเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานอีกด้วย

           ต่อมา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และพัฒนาการของอาเซียนให้แก่คณะอาจารย์และบรรณารักษ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ และการพัฒนาห้องสมุดอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ในปีหน้าไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โรงเรียนห้องสมุดอาเซียนจึงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนร่วมกัน

Seminar on "Enhancing the Network of ASEAN Library"
8-9 August 2018 at Bangkok, Thailand          During 8-9 August 2018, the Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, invited 88 teachers and 88 students from 44 schools under the “ASEAN Library: One Province, One School” project to participate in a seminar on "Enhancing the Network of ASEAN Library" in Bangkok. The seminar was a follow-up of “ASEAN Library: One Province, One School” project, initiated by the Department of ASEAN Affairs in 2014 to provide sustainable tools of learning for students and communities, especially those in remote areas. Until now, 44 ASEAN libraries in 44 provinces have been launched.

           On 8 August 2018, invited teachers and students attended the ASEAN Day 2018 activities at the Ministry of Foreign Affairs. Students from ASEAN Library schools were selected as youth representatives in the ASEAN Flag Hoisting Ceremony, one of the main events of the ASEAN Day 2018, which was attended by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs, ASEAN Ambassadors, and the Ministry’s high-level officials. Afterward, teachers and students visited Bangkok City Library and ASEAN Cultural Center to learn about cultural diversity of ASEAN member countries, ways to create reading culture and improve library management, as well as the use of ICT advancements and multimedia application tools.

           On 9 August 2018, H.E. Mr. Chaisiri Anaman, Advisor to the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, presided over a seminar on "Enhancing the Network of ASEAN Library" at Asia Hotel, Bangkok, which was organised to deepen teachers and librarians’ understanding on a variety aspects of ASEAN and ASEAN development as well as to provide a platform for sharing best practices and ideas how to enhance utilization and development of the ASEAN Library in the future. During Thailand’s ASEAN Chairmanship next year, these schools under the “ASEAN Library: One Province, One School” project will play a vital role in raising awareness of ASEAN and Thailand’s Chairmanship among youths and local communities.