พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 24 ธันวาคม 2562

       วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 12.22 น. มีพิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 46 อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และมี นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีส่งมอบ

       นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ห้องสมุดอาเซียน เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในสังคมไทย เป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นพัฒนาไปสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นและให้เกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดให้มีการสร้างห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ และคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในการดูแลและให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน มุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งอนาคต

       ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนทอง มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของอาเซียน โดยได้รับคัดเลือกให้ได้รับห้องสมุดอาเซียนจากกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 46 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ด้วย