พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัด นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์กกรบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน ภายในงาน น้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

       ทั้งนี้ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 50 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน