พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนกระทู้วิทยาคม จังหวัดภูเก็ต
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

       กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 นายชูชีพ บำรุง ปลัดอาวุโสอำเภอกะทู้ ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา และนายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมงาน ภายในงาน น้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน

        ทั้งนี้ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียน 1,077 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 51 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน