พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

       กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา โดยมี ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และ มีนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และนางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา เข้าร่วมงาน ภายในงาน น้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน

        ทั้งนี้ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียน 696 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 52 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน