Event & Exhibitions

ปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๔๕
โรงเรียนบ้านประพาส

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
จังหวัดปราจีนบุรี


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๔๖
โรงเรียนวัดดอนทอง

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๔๗
โรงเรียนกมลาไสย

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดกาฬสินธุ์


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๔๘
โรงเรียนบ้านอากาศ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดสกลนคร


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดสุโขทัย


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๕๐
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดอุทัยธานี


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๕๑
โรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดภูเก็ต


ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๕๒
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดพังงา