Public Relations

ปีงบประมาณ 2560

THAIRATH TV

การจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียน
โดยกระทรวงการต่างประเทศ

NNT

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

CHIANG MAI NEWS

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ รับมอบห้องสมุดอาเซียน พร้อมสื่ออุปกรณ์ต่างๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

THAI NEWS AGENCY

ห้องสมุดอาเซียนร.ร.อนุบาลด่านช้าง
ศูนย์กลางเรียนรู้อาเซียนสำหรับชุมชน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

BRIGHT TV20

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 14
จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างการเรียนรู้สู่ยุค AEC
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

MOESUPHAN.IN.TH

พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
จากกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

KPP News

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

NNT

ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

MGR ONLINE

เปิดห้องสมุดอาเซียนอันดับที่ 39 ของประเทศ
ที่เมืองกรุงเก่า
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

MATICHON ONLINE

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

NEWSWIT

โครงการเปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

TAABLENOTE

เปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

NNT

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
เปิดห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

THAI NEWS AGENCY

เปิดห้องสมุดอาเซียน ร.ร.อนุบาลป่าบอน
จังหวัดพัทลุง สร้างความรู้ให้เยาวชน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กระแสใต้ออนไลน์

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

NNT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
แห่งที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

NAKHONNEWS

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35
ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

77JOWO.COM

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35
ให้แก่โรงเรียนปากพนัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

นสพ.ข่าวนคร ONLINE

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียน ในจังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

NBT SONGKHLA

7 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เปิดห้องสมุดอาเซียน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

NBT TRANG

5 กรมอาเซียน เปิดห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

THAIRATH.CO.TH

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 35
โดยกระทรวงการต่างประเทศ

THAINEWS/PRD

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

RYT9

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 35
ให้แก่ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

THAINEWS/PRD

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

RYT9

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 36
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

NEWSWIT.COM

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

KPP News

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

DAILYNEWS

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

GotoKnow

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 37
ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

NEWS REPORT

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

KPPMU.GO.TH

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

THAI NEWS/PRD

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

BRIGHT TV

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

OBEC.GO.TH

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

MOESUPHAN.IN.TH

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 38
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

OBEC.GO.TH

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

AYUTTHAYA.GO.TH

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 39
ให้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

RAYONG NEWS

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 40
ให้แก่ โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร๙
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

DAILYNEWS

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

THAI NEWS/PRD

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 41
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

OBEC.GO.TH

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

BANMUANG.CO.TH

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 42
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

THAINEWS/PRD

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

PRD.GO.TH

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 43
ให้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

KOMKHAOTUATHAI

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

NEWS REPORT

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 44
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

PRD.GO.TH

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

NEWSWIT.COM

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 35
ให้แก่ โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

THAILAND4.COM

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด
ห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

HUNSA.COM

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 35
ณ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

RYT9

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน
จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ENJOYJAM.NET

กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 36
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

THAIPR.NET

กรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

DOKBIA TURAKIJ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 35
โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

SIAM TURAKIJ

เปิดห้องสมุดอาเซียน"เมืองคอน"
เสริมศักยภาพสร้างศูนย์กลางเรียนรู้
โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ASEAN LIBRARY ROOM THAILAND

กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร